Persbericht Maatschappelijke Adviesraad Brummen (MAR)

De Maatschappelijke Advies Raad (MAR) belegt telkens in het najaar in een openbare bijeenkomst, waarvoor alle burgers van Brummen worden uitgenodigd, en waarin zij verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het lopende kalenderjaar. Dit jaar is het door de Covid 19 pandemie helaas niet mogelijk om een openbare bijeenkomst te beleggen en legt de MAR noodgedwongen schriftelijk verantwoording af. Op de website van de MAR, www.margemeentebrummen.nl is een verslag te vinden waarin de MAR verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Dit is ook de plek waar andere informatie over de MAR is te vinden, zoals de agenda en de verslagen van de vergaderingen van MAR.

De MAR is ingesteld door het gemeentebestuur en heeft tot doel het belang te verwoorden van de inwoners en gebruikers van gemeentelijke voorzieningen van de gemeente Brummen. Het betreft de voorzieningen op het gebied van het sociaal domein. De MAR vertegenwoordigt alle inwoners die op de een of andere manier aangewezen zijn op (jeugd)zorg en/of welzijn, een beperking of een handicap hebben, een uitkering ontvangen en/of gebruik maken van het minimabeleid van de gemeente.

De MAR doet dit door, gevraagd en ongevraagd, advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brummen te geven over de beleidsvorming en de evaluatie van de beleidsplannen op het terrein van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Door de politieke verwikkelingen binnen de gemeenteraad, de daarmee samenhangende wisselingen in samenstelling van het College van B&W en de aangekondigde onderzoeken naar de kostenoverschrijding in het sociaal domein is in de behandeling van diverse beleidsonderwerpen waarover de MAR adviseert helaas vertraging opgetreden.

Echter, de uitkomsten en aanbevelingen in het Rapport Berenschot over de kostenoverschrijding in het sociaal domein zullen het komende jaar een belangrijke rol spelen in de vorming van het gemeentebeleid en de adviserende rol daarbij van de MAR. Bezuinigingen binnen het sociaal domein lijken onvermijdelijk. Daarom staat de MAR klaar om op te komen voor de belangen van burgers die gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen binnen het sociaal domein en te bewaken dat burgers niet in de knel komen door veranderingen in het beleid van het gemeentebestuur. De MAR zal de maatregelen van het gemeentebestuur in het sociaal domein in het komend jaar nauwlettend volgen en er kritisch naar kijken. Van de burgers in Brummen horen wij graag wat zij ervan vinden en wat hun ervaringen zijn, zodat wij het gemeentebestuur goed kunnen informeren en adviseren over het beleid in het sociaal domein.


d.d. 15-10-2021

Vacature

Gevraagd: een lid voor de werkgroep Wmo

De Maatschappelijke Advies Raad (MAR) is ingesteld door de gemeente Brummen om het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies te geven op het terrein van het sociale domein. Het sociale domein omvat de werking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (werk en inkomen) en de Jeugdwet.

De MAR is onafhankelijk en bestaat momenteel uit een voorzitter en negen leden. Op basis van kennis en ervaring zijn de taken van de leden over de verschillende aandachtsgebieden verdeeld. De MAR laat zich zo nodig bijstaan door ervaringsdeskundigen. In principe worden per jaar tien vergaderingen gehouden, meestal op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

De leden ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding.

Voor leden van de MAR gelden de volgende selectiecriteria:

 • De leden zijn woonachtig in de gemeente Brummen.
 • De gevraagde kandidaat heeft kennis van en/of ervaring in het werkveld van de Wmo, of voelt er zich op andere wijze bij betrokken.
 • De leden zijn mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig.
 • De leden zijn bereid gemiddeld een dagdeel per week aan de werkzaamheden van de MAR te besteden.
 • Zo nodig worden gemeenteraadsvergaderingen bijgewoond en  regionale en landelijke bijeenkomsten over het sociaal domein.
 • Om belangenverstrengeling te voorkomen mogen de leden niet werkzaam zijn bij de Gemeente Brummen of bij één van de regionale samenwerkende gemeenten of bij andere instanties, waarover de MAR adviseert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter:

B.R. van Beusekom: (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-43927016).

Tevens vindt u informatie op www.margemeentebrummen.nl

Heeft u interesse, dan graag voor 15 november 2021 uw brief met motivering en CV mailen naar de MAR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

d.d. 29-01-2021

Vacature

Gevraagd: twee leden voor de Maatschappelijke Advies Raad 

De Maatschappelijke Advies Raad (MAR) is ingesteld door de gemeente Brummen om het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies te geven over het sociale domein. Het sociale domein omvat de werking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (werk en inkomen) en de Jeugdwet.

De MAR is onafhankelijk en bestaat uit een voorzitter en acht leden.
Op basis van kennis en ervaring zijn de taken van de leden over de verschillende aandachtsgebieden verdeeld. De MAR laat zich zo nodig bijstaan door ervaringsdeskundigen. In principe worden per jaar tien vergaderingen gehouden, meestal op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

De leden ontvangen een kleine maandelijkse onkostenvergoeding.

Voor leden van de MAR gelden de volgende selectiecriteria:

 • De leden zijn woonachtig in de gemeente Brummen.
 • De gevraagde kandidaten hebben kennis van en/of ervaring in het werkveld van de Wmo, of voelen er zich op andere wijze bij betrokken.
 • De leden kunnen zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • De leden zijn bereid gemiddeld een dagdeel per week aan de werkzaamheden binnen de MAR te besteden.
 • Zo nodig worden gemeenteraadsvergaderingen bijgewoond.
  Hetzelfde geldt voor regionale en landelijke bijeenkomsten over het sociaal domein.
 • Om belangenverstrengeling te voorkomen mogen de leden niet werkzaam zijn bij de Gemeente Brummen of bij één van de regionale samenwerkende gemeenten of bij andere instanties, waarover de MAR adviseert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter:

B.R. van Beusekom: (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-43927016).

Tevens vindt u informatie op www.margemeentebrummen.nl

Heeft u interesse, dan graag voor 1 maart 2021 uw brief met motivering en CV mailen naar de MAR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


d.d. 25-02-2020

We hebben een eigen facebookpagina, volg ons om bij te blijven van het laatste nieuws.

facebook volgbutton